New East Digital Archive

33+1

33+1

33+1 is a self-organised and decentralised artistic community of 33 artists based in a number of different cities. Founded in 1997, it has set to resist engagement with the art market, institutions, and politics, and to empower the distinct character of Russian art in the globalist scene through embracing its internal contradictions.

Recommended by Elena Anosova

33+1 artists: Anatoliy Muldashev, Katerina Manyukian, Nadezhda Guruleva, Dmitry Petrov, Sergey Splavinov, Aleksei Krotov, Ashot Babykin, Sergey Seliverstov, Ilya Tort, Pavel Shukupov, Konstantin Mukhin, Oleg Kurashevskiy, Pavel Vladivostok, Pyotr Gorelov, Andrey Dyshlo, Valentin Karpov, IKHTIK, Pyotr Rabotnik, ZHOI, Lev Vodoedov, Oleg Terskiy (Crimea), Pyotr Inzhirov, Natalya Plotkova, Ekaterina Manuchan, Pavel Malitskiy, Svetlana Potapova, Eldar Minskiy, Anatoliy Kuznetsov, Igor Zhevakin, Yan Shpagin, Pyotr Samokhin, Lyubov Kroshka, Valentina Lastova