New East Digital Archive

Kalashnikov

Kalashnikov wants to take on Tesla with a Soviet-style electric 'super car'

Kalashnikov wants to take on Tesla with a Soviet-style electric ‘super car’

Behold Kalashnikov’s latest invention: the flying motorcycle

Behold Kalashnikov’s latest invention: the flying motorcycle